CBI Pro-Akademia

Promotion of operation and exercise of the powers granted to national courts pursuant to Regulation (EC) No 1/2003

Start date:2009-02-01
Completion date:2009-07-31
Project status:finished
Scope of the project - Country:,
Aim of the project:Celem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności sędziów gospodarczych w Polsce w zakresie stosowania przepisów wspólnotowego prawa konkurencji, wynikających z art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

About the project

Wspólnota Europejska postawiła sobie za cel utrzymanie i rozwijanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Polska jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej podejmuje działania na rzecz intensyfikacji współpracy krajowych sądów z ich odpowiednikami w innych krajach UE.


W kontekście postępujących procesów integracyjnych, zachodzących na Jednolitym Rynku Europejskim coraz większego znaczenia nabierają przepisy wspólnotowego prawa konkurencji, stojące na straży harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego całej Wspólnoty. 


W dniu 16 grudnia 2002 roku, Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (WE) 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rozporządzenie przyznało sędziom narodowym prawo do pełnego stosowania artykułów 81 i 82 Traktatu, zmieniając dotychczasowy stan prawny, zgodnie z którym wyłączność do stosowania wymienionych przepisów miała Komisja Europejska. 


Wprowadzona legislacja przyczyniła się do zwiększenia liczby spraw w zakresie prawa konkurencji, prowadzonych przez sądy krajowe, również w Polsce.
W świetle zachodzących zmian otoczenia prawnego i ekonomicznego kluczowego znaczenia nabiera rozwój wiedzy i umiejętności sędziów w Polsce. Wzrasta potrzeba lepszego rozumienia wciąż zmieniających się, kompleksowych zagadnień, dotyczących ochrony interesów przedsiębiorców oraz konsumentów Unii Europejskiej przed działaniami sprzecznymi z prawem.

 

Odpowiedzią na nowe potrzeby w Państwach Członkowskich UE był projekt zrealizowany przez CBI Pro-Akademia we współpracy z Foundation Institute for European Projects z Bułgarii na zlecenie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe badania dotychczasowych praktyk sądów krajowych w zakresie stosowania artykułów 81 i 82 Traktatu oraz przygotowano przewodnik po wspólnotowym prawie konkurencji dla sędziów gospodarczych w Polsce.

 

Projekt podsumowała konferencja pt. „Prawo konkurencji Unii Europejskiej w nowym ładzie wspólnotowym”, zorganizowana pod patronatem Ministra Sprawiedliwości RP oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbyła się 25 czerwca 2009 w nowym gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ramowego Fundamental Rights and Justice

 


 
 
 
 
 
 

Purchaser

European Commission

European Commission

Partners

Foundation Institute for European Projects

Foundation Institute for European Projects

news list