CBI Pro-Akademia

Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności

Start date:2008-08-08
Completion date:2008-12-15
Project status:finished
Aim of the project:Celem badania było wzmocnienie koordynacji polityki spójności z innymi politykami unijnymi, krajowymi, sektorowymi i regionalnymi w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej przez beneficjentów funduszy strukturalnych.

About the project

Badanie miało charakter ogólnopolski. Operacyjnym celem badania było opracowanie rekomendacji dla instytucji zarządzających, wdrażających, monitorujących, oceniających i kontrolujących Narodową Strategię Spójności, tak, aby przy wykorzystaniu instrumentów strukturalnych, osiągnąć jak najwyższą ich efektywność w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej przez beneficjentów funduszy strukturalnych.

Badanie i analiza zostały przygotowane w okresie sierpień – grudzień 2008 przez zespół badawczy, złożony z pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, koordynowany przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia.

Analiza, wnioski i rekomendacje zostały sporządzone na podstawie informacji uzyskanych od jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli zarządzania, przedsiębiorstw – dużych, średnich, małych i mikro, uczelni i szkół ponadgimnazjalnych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych oraz parków naukowo-technologicznych.

Cele szczegółowe badania:

  1. zebranie danych, które posłużyły do zidentyfikowania i sklasyfikowania podstawowych czynników, wpływających na sukces podejmowanej współpracy międzynarodowej przez JST, NGOs,przedsiębiorstwa, a zwłaszcza MSP, szkoły i uczelnie oraz parki technologiczne - beneficjentów funduszy strukturalnych w kontekście Narodowej Strategii Spójności;
  2. wskazanie podstawowych barier - prawnych, finansowych, organizacyjnych, społecznych,psychologicznych i kulturowo- obyczajowych, utrudniających nawiązywanie i utrzymywanie partnerstwa międzynarodowego;
  3. zidentyfikowanie czynników, które poddają się wpływom polityki pro-rozwojowej państwa i strategii otwierania się polskiego systemu społeczno-gospodarczego na współpracę międzynarodową i implementację dobrych praktyk europejskich;
  4. ustalenie, na bazie zebranych danych, w jakich programach międzynarodowych, w kontekście realizacji Narodowej Strategii Spójności, polskie podmioty mają szanse na najbardziej efektywne współdziałanie projektowe;
  5. sformułowanie rekomendacji dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczących wypracowania bardziej efektywnego, motywacyjnego i opartego na racjonalnych przesłankach podejścia do kształtowania otwartości polskiej gospodarki na współpracę międzynarodową w kontekście wdrażania Narodowej Strategii Spójności i tworzenie przyjaznego środowiska społeczno-ekonomicznego dla współpracy międzynarodowej.

Rekomendacje, płynące z wyników badania dostarczyły wsparcia merytorycznego instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programów operacyjnych na lata 2007-2013, zwłaszcza tych, które przewidują bezpośrednie wspieranie współpracy międzynarodowej, czyli Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
 

Raport w języku polskim i angielskim jest dostępny na stronie:

http://www.proakademia.eu/pl/wspieranieinnowacyjnosci/publikacje-on-line/publikacje-ekspertow-sdg-pro-aka/art4,raport-z-badania-determinanty-rozwoju-wspolpracy-miedzynarodowej-beneficjentow-funduszy-strukturalnych-.html

 Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna


 

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Purchaser

Ministry of Infrastructure and Regional Development

Ministry of Infrastructure and Regional Development

news list