CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Technical Editor

e-mail:

Contact

Monika Stojan
Technical Editor

e-mail: 

CiteScore 2021

Environmental Science: Environmental Engineering:

Energy: Renewable Energy,
Sustainability and the Environment:

Energy: Energy (miscellaneous):

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

Financial Support

The tasks: “Purchase of digital IDs for digital documents”, “Purchase or creation of anti plagramis or purchase of licenses of those programmes”, “Editors training”, “Verification and correction of scientific articles in journal, including correction of translation in to foreign languages articles and abstracts”, “Raising of the quality of review”, “Dissemination of information regarding the journal” are financed under the Agreement no. 39/WCN/2019/1 from the resources of the Ministry of Science and Higher Education, constituting assistance designated under the programme “Support for scientific journals”. 

Zadania: „Zakup cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych”, „Zakup albo wytworzenie programów antyplagiatowych albo zakup licencji na te programy”, „Szkolenia redaktorów”, „Weryfikacja i korekta artykułów naukowych w czasopiśmie, w tym korekta tłumaczenia na języki obce tych artykułów i ich streszczeń”, „Podniesienie poziomu merytorycznego recenzji”, „Upowszechnianie informacji o czasopiśmie” są finansowane w ramach umowy 39/WCN/2019/1 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.