CBI Pro-Akademia

dr inż. Jacek Karczewski

Profile

Studia wyższe ukończył w 1978 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Od roku 2009 jest zastępcą Dyrektora „ITC”. W 1998 roku na PŁ obronił pracę doktorską „Optymalizacja pracy układów regulacji mocy i ciśnienia pary świeżej bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego”. Uczestniczył czynnie w pracach realizowanych na zlecenie przemysłu i dla potrzeb laboratoriów pomiarowych Instytutu, a także w pracach badawczych zleconych przez Komitet Badań Naukowych. Jest autorem ponad 50 artykułów opublikowanych w wydawnictwach naukowych i czasopismach technicznych, 40 referatów wygłoszonych na konferencjach i sympozjach naukowych, 2 patentów, 4 projektów badawczych lub celowych finansowanych ze środków finansowych na naukę, ponad 100 opracowań wewnętrznych ITC. Główne obszary zainteresowań naukowych to: automatyka w energetyce (regulacja turbin), dostosowanie polskiego systemu elektroenergetycznego do wymagań UE w celu połączenia systemów, badania i pomiary w energetyce, energetyczne wykorzystanie biomasy, efektywność energetyczna. Członek Rad Naukowych: Instytutu Techniki Cieplnej (wiceprzewodniczący) i Instytutu Energetyki, członek Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP.