CBI Pro-Akademia

dr hab. inż. Marcin Bizukojć

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:chemical engineering
Languages:English, Polish

Profile

Studia wyższe ukończył w roku 1998 na kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ. W latach 1998-2002 był słuchaczem studium doktoranckiego „Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska” na tym samym Wydziale. Pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Stanisława Ledakowicza na temat: „Modelowanie kinetyki wzrostu Aspergillus niger z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu” obronił w 2002 roku. Od roku 2004 pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej PŁ i zajmuję wytwarzaniem lowastatyny (leku obniżającego poziom cholesterolu we krwi człowieka) przez grzyby nitkowe Aspergillus terreus. W 2008 roku był na 12-miesięcznym stażu zagranicznym w Technische Universität Hamburg-Harburg, gdzie pracował nad metabolicznymi aspektami biosyntezy 1,3-propanodiolu z odpadowego (po produkcji biopaliwa) glicerolu przez dwugatunkową kulturę mieszaną bakterii Clostridium butyricum i Methanosarcina sp.. W roku 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych za pracę „Biosynteza związków poliketydowych przez Aspergillus terreus”. Jestem autorem ok. 60 publikacji naukowych, w tym 41 artykułów w czasopismach recenzowanych zagranicznych i krajowych.

Expert in projects

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej