CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Akredytacje i certyfikaty

Komisja Europejska przyznała CBI Pro-Akademia prestiżowe logo „HR Excellence in Research”. Dołączyliśmy do elitarnego grona 412 instytucji naukowych w całej UE, którym nadano to wyróżnienie (wg stanu na 22/08/2018).

Korzyści dla CBI Pro-Akademia wynikające z posiadania logo HR:

 • prestiż i wyróżnienie dla CBI Pro-Akademia jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne z europejskimi standardami;
 • wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w Centrum, stwarzającym przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującym transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
 • prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.

CBI Pro-Akademia jest jednostką naukową zarejestrowaną w Bazie Nauki POLON, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem CBIP/14. Zgodnie z decyzją MNiSzW nr 163/KAT/2013 z dn. 25.10.2013 posiadamy również przyznaną kategorię naukową B ("poziom zadawalający"), o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Jesteśmy uprawnieni do realizacji usług badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w tym np. w ramach "Bonu na innowacje dla MŚP"

 Ośrodek Innowacji, akredytowany przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie: 

 • usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy;
 • usługi wsparcia innowacji – udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów.

Jesteśmy uprawnieni do realizacji usług proinnowacyjnych w ramach Poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego nr OZE-A/14/00063/16 dla organizatora szkoleń, w zakresie dotyczącym instalowania systemów fotowoltaicznych.

Jesteśmy uprawnieni do wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń, stanowiących warunek wydania certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.) 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 302/6/SZJ/2017 wydany przez ZETOM-Cert, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie:

 • projektowanie i świadczenie usług badawczych,
 • świadczenie usług szkoleniowych,
 • świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Wpis do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z numerem 05/13/2007/201 w zakresie usług:

 • informacyjnych,
 • szkoleniowych,
 • doradczych o charakterze ogólnym,
 • doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Status Organizacji Pożytku Publicznego w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter